Hjem  -  Utleie  -  Forsamlingshuset  -  Bilder  -  Bli medlem  -  Styret  -  Vedtekter

Vedtekter for Skogsletta Grendalag

 

 § 1       Foreningens navn

Foreningens navn er: Skogsletta Grendalag og ble stiftet 20 Februar 2013

 

§ 2       Formål

Grendalaget skal drifte og vedlikeholde Skogsletta Forsamlingshus.
Grendalaget skal bidra til økt samhold og skape økt trivsel i lokalsamfunnet.
Grendalaget skal jobbe med kulturelle formål som tjener lokalsamfunnet.

   

§ 3       Medlemmer

Grendalaget er åpen for alle interessenter for forsamlingshuset. Som medlemmer regnes alle
innbyggere i Øverbygda i Rindal over 16 år, og andre personer med interesse for
forsamlingshuset.

 

§ 4       Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i grendalaget.

 

§ 5       Kontingent

Det betales ikke medlemskontingent.

 

§ 6       Tillitsvalgtes godtgjørelse

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

 

 § 7       Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er grendalagets høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel, ved oppslag og kunngjøring på Trollheimsporten og grendalagets facebookside.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøtet holdes som ett åpent møte med mulighet for å lukke møtet hvis årsmøtet ønsker det.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, dog må
minst 80% av medlemmene være bostt i Øverbygda i Rindal for å være vedtaksfør.
Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 

  § 8       Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av en valgt ordstyrer.
Ordstyreren behøver ikke å være medlem av Skogsletta Grendalag.  

Årsmøtet skal:

1.         Behandle Skogsletta Grendalags årsmelding
2.         Behandle Skogsletta Grendalags regnskap i revidert stand
3.         Behandle innkomne forslag
4.         Fastsette husleie for Skogsletta Forsamlingshus
5.         Vedta grendalagets budsjett
6.         Velge:
           
a) Leder og kasserer
           
b) Husansvarlig, sekretær og styremedlem.
           
c) Revisorer
           
d) Valgkomite

             

§ 9       Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 10 medlemmer krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 10     Styret

Skogsletta Grendalag ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret skal bestå av minst 4 personer
bosatt i øverbygda i Rindal.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

Styret skal:
1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med Skogsletta Grendalag sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Styret skal avholde møter ved behov. Alle i styret kan innkalle til styremøte.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

 § 11     Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 12     Oppløsning

Oppløsning av Skogsletta Grendalag kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

 

 


Skogsletta Grendalag - www.skogsletta.no - post@skogsletta.no - Org. nr: 911 630 125 - Bankkonto: 4111.14.76924